Regulamin spółki 3dArtech Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2022 r.

§1
Definicje

1. Operator – Spółka 3dArtech Sp. z o.o. z siedzibą w Malików 150D, 25-639 Kielce, NIP 9591998442, numer telefonu: +48 793 070 053, adres poczty elektronicznej: [email protected].
2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży z Operatorem.
3. Sklep – Serwis internetowy działający pod domeną skribiart.com, służący do sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
4. Towar – rzecz oferowana do sprzedaży przez Operatora.

 

§2
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod domeną skribiart.com, prowadzony jest przez Operatora.
2. Operator prowadzi sprzedaż paneli wykonanych w autorskiej technologii SkribiArt.
3. Operator prowadzi sprzedaż Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Klientów z innych krajów szczegóły transakcji będą ustalane telefonicznie lub mailowo, z pominięciem strony internetowej Sklepu.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu nie może naruszać praw innych Klientów.
6. Klient zobowiązuje się do nieprzenoszenia prawa do korzystania z Konta na osoby trzecie.
7. Operator przestrzega kodeksu dobrych praktyk. Regulacje dotyczące kodeksu dobrych praktyk zawarte są w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn. zm.

§3
Zasady dokonywania zakupów przez Klienta

1. W celu złożenia zamówienia Klient korzysta ze strony internetowej Sklepu.
2. Klient dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem kanału płatności udostępnionego w Sklepie przez Operatora.
3. Operator nie prowadzi sprzedaży za pobraniem.
4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zapłaty za zamówiony Towar.
5. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Operatora. Zakupiony Towar wysyłany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych.
6. Za moment zawarcia umowy uznaje się moment wpływu zapłaty za zamówiony Towar na konto Operatora.
7. Operator wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury – na życzenie Klienta.
8. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
9. Za miejsce zawarcia umowy uznaje się siedzibę Operatora.

§4
Dostawa Towarów

1. Dostawa jest realizowana w jednej z form oferowanych na stronie internetowej Sklepu. Wybór formy dostawy należy do Klienta i następuje na jego koszt.
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z promocji oferującej darmową wysyłkę, Operator wybiera firmę kurierską i formę wysyłki według własnego uznania.
3. Ubezpieczenie przesyłki regulują regulaminy firm kurierskich świadczących te usługi.

§5
Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Odstępując od umowy Klient składa Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827.
3. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Operatora.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Klient zobowiązany jest zwrócić Operatorowi zakupiony Towar, przesyłając go na adres wskazany przez Operatora. Operator dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§6
Rękojmia za wady

1. Operator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
– nie ma właściwości, o których istnieniu Operator zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
– nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Operatora przy zawarciu umowy, a Operator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Operator jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar jest obciążony prawem osoby trzeciej (wada prawna).
4. Operator jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za to, że Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556(1) § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli nie wiedział o tych zapewnieniach lub oceniając rozsądnie, nie skorzystał z nich. 556(1) § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jeżeli o tych zapewnieniach nie wiedział lub, oceniając rozsądnie, nie mógł wiedzieć albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.
6. Operator odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Operator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Operatora albo Operator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8. Klient może zamiast zaproponowanego przez Operatora usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
10. Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli sprzedany Towar ma wadę.
11. Operator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Operatora dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Operatora.
13. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów wadliwych.
14. Jeżeli z powodu wady fizycznej sprzedanego Towaru Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.
15. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku wady prawnej bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

§7
Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – poprzez przesłanie lub złożenie osobiście w siedzibie Operatora, telefonicznie pod numerem: +48 793 070 053, lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Operatora: [email protected].
2. Koszt połączenia telefonicznego ustalany jest zgodnie ze stawką operatora.
3. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Operatora przesyłki z reklamowanym produktem. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia wynikające z rękojmi, powinien dostarczyć Towar na koszt Operatora do jego siedziby.
5. Reklamacja powinna zawierać:
– przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, tj. opis wady Towaru;
– określenie żądania.

§8
Ochrona danych osobowych

1. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. oraz zgodnie z polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do ich przetwarzania wymagana jest zgoda Klienta.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Dane osobowe Klienta są poufne i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
4. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie Operator.
5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub żądania ich usunięcia.

§9
Postanowienia końcowe

1. Właścicielem Sklepu jest Operator. Zabrania się kopiowania i przetwarzania treści zawartych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Operatora.
2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Operatorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://gaiamultitool.com/regulamin.